Stránka je vo výstavbe ! Už čoskoro www.dolnenastice.sk

obec

dolné naštice

Medzinárodný deň detí - oznámenie

Oznámenie

Starosta obce Dolné Naštice

V zmysle§13 ods. 4 pís. a/ Zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení

Zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolných Našticiach na deň

16.02.2024 o 18:00 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu

predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 10. 2. 2024 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielam v prílohe).

lehoty na

– utvorenie volebných okrskov,

– utvorenie volebných komisií,

– uskutočnenie prvých zasadaní okrskových volebných komisií,

sú uvedené v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Dovoľujem si pripomenúť, že podľa § 21 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t.j. najneskôr do 20.2.2024)zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

 

Za účelom splnenia tejto úlohy informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v  anglickom jazyku je uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?ep-vzory1

 

Oznámenie

O Z N Á M E N I E

o začatí správneho konania

podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

vo veci výrubu drevín

Informácia o hlavnom kontrolórovi obce

Starosta obce informuje občanov o postavení hlavného kontrlóra obce v zmysle platnej legislatívy a zároveň zverejňuje jeho kontaktné údaje:

Ing. Oto Hodál 

hlavný kontrolór obce Dolné Naštice

email: oto.hodal@gmail.com

Tel.: +421905538582

 

Oznámenie

Starosta obce Dolné Naštice

V zmysle§13 ods. 4 pís. a/ Zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení

Zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolných Našticiach na deň

16.02.2024 o 18:00 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu

predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 10. 2. 2024 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielam v prílohe).

lehoty na

– utvorenie volebných okrskov,

– utvorenie volebných komisií,

– uskutočnenie prvých zasadaní okrskových volebných komisií,

sú uvedené v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Dovoľujem si pripomenúť, že podľa § 21 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t.j. najneskôr do 20.2.2024)zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

 

Za účelom splnenia tejto úlohy informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v  anglickom jazyku je uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?ep-vzory1

 

Oznámenie

O Z N Á M E N I E

o začatí správneho konania

podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

vo veci výrubu drevín

Informácia o hlavnom kontrolórovi obce

Starosta obce informuje občanov o postavení hlavného kontrlóra obce v zmysle platnej legislatívy a zároveň zverejňuje jeho kontaktné údaje:

Ing. Oto Hodál 

hlavný kontrolór obce Dolné Naštice

email: oto.hodal@gmail.com

Tel.: +421905538582

 

Bezpečnosť

Živá kamera

Video archív

Video archív zasadnutí OZ

Tlačivá

Tlačivá a formuláre na stiahnutie

Oznamy

Archív zvukových oznamov

Novinky

Záverečný účet obce Dolné Naštice za rok 2022

V menu Samospráva / Obecný úrad / Úradná tabuľa sme zverejnili záverečný účet  našej obce za rok 2022. Kliknútím na podčiarknutý text sa môžete k nemu dostať bez listovania stránkou.

Brigáda

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a zúčastnili sa na brigáde. Dúfame, že na budúce nás bude ešte viac.

Stavanie mája

Tradičné stavanie Mája v našej obci. Stavanie Mája je tradícia, ktorá je populárna v niektorých krajinách strednej a východnej Európy, ako sú napríklad Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko. Táto tradícia je spojená s oslavou príchodu jari a symbolicky označuje koniec zimy a začiatok nového obdobia plného života a plodnosti.

Zrealizovali sme

Zvodidla nad kanálom pri cintoríne

Záverečná fáza rekonštrukcie kanála pri cintoríne skončila osadením cestných zvodidiel.

Rekonštrukcia a spevnenie kanalá pri cintoríne

Znovu sme o kus ďalej v bezpečnosti v našej obci. Rekonštrukciou kanála pri cintoríne sme úspešne zakončili jeden problém, ktorý nás trápil a ohrozoval.

Fotogrametria

Naša obec disponuje aktuálnymi leteckými zábermi obce, ktoré budeme využívať pre webový obsaha ale aj dokumentovanie existujúceho stavu obce z vtáčej perspektívy. Všetky snímky a videá budú po spracovaní verejné prístupné na webe našej obce.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

     a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ( zasielam v prílohe ).

Dovoľujem si vás upozorniť na splnenie úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. zverejniť na    

úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republikywww.minv.sk/?p24-vzory1